Informatiefolder

Praktijk Het Groene Huis

Mevr. dr. G.P.M. Assen

Psychiatrie,  Individuele Psychotherapie, Relatiepsychotherapie en Groepspsychotherapie

 

Informatie brochure voor patiënten

 

Graag informeren wij u over de volgende praktische zaken:

Praktijk ‘Het Groene Huis’ is een zelfstandig gevestigde gespecialiseerde praktijk voor psychiatrie en psychotherapie. De praktijk is gericht op volwassenen en ouderen met psychische problematiek, die al langer bestaat en (ingrijpende) gevolgen heeft voor het functioneren. Dit kan bijvoorbeeld gaan over (terugkerende) depressies, angststoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek. Vaak heeft een eerdere behandeling niet tot voldoende resultaat geleid. Over het algemeen gaat het om langerdurende behandelingen, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten (evidence based en practice based). Zowel ontdekkende, inzichtgevende alsook meer structurerende, cognitief-gedragsmatige therapievormen behoren tot de mogelijkheden. In de praktijk wordt ook EMDR en mindfulness aangeboden. Naast individuele therapie, partner- en gezinstherapie hebben we de mogelijkheid voor groepspsychotherapie.

U kunt hier niet terecht voor verslavingsproblematiek en ook niet voor acute crisissituaties.

Gedurende de gehele behandeling houdt u in principe dezelfde behandelaar.


Aanmelding
Gerda Assen is met de afbouw van haar praktijk begonnen. Praktijk Het Groene Huis neemt daarom géén nieuwe patiënten meer aan.

Intake
De intake bestaat uit een gesprek van ongeveer een uur waarin wij met elkaar kennismaken en uw klachten en problemen in kaart brengen. De intake wordt meestal door twee personen gedaan. Daarna vragen wij u een aantal vragenlijsten op de computer in onze praktijk in te vullen. Deze vragenlijsten worden in het tweede gesprek besproken. Vervolgens nemen wij uw levensloop met u door en stellen samen met u een behandelplan op.

Behandelplan
In het behandelplan stellen wij samen met u de doelen vast die u wilt bereiken. Hierna kan de therapie beginnen. Hoe lang de behandeling gaat duren is afhankelijk van uw problematiek.

Het behandelplan wordt (beknopt) in de brief aan de huisarts vermeld.

Therapie
De therapiesessies vinden eens per week of per twee weken in onze praktijk plaats. Een individueel gesprek duurt 45 min, een relatiegesprek max. 90 min, tenzij met u persoonlijk andere afspraken zijn gemaakt. Samen met u wordt gekeken wat bij u past en wat bij u werkzaam zal zijn. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie en soms ook combinaties mogelijk. Er kan bijvoorbeeld een traject worden afgesproken waarin men eerst een individuele ontdekkende psychotherapie doet en vervolgens samen met de partner in relatietherapie gaat.

Naast psychotherapie kunnen indien nodig medicijnen worden voorgeschreven.

Regelmatig wordt de behandeling mondeling met u geëvalueerd. Daarnaast wordt jaarlijks schriftelijk geëvalueerd en het behandelplan bijgesteld.

Wij worden door de verzekeraars verplicht om mee te werken aan Routine Outcome Measurement (ROM). Daarom vragen wij u een aantal malen een korte vragenlijst via e-mail in te vullen. Deze worden vervolgens verzameld per praktijk en geanonimiseerd aangeleverd aan Stichting Benchmark GGZ.  Hiermee wordt onderzoek gedaan naar effectiviteit van de behandeling.

Praktijkuren en waarneming
Onze therapiesessies worden in principe overdag gegeven. Er is telefonisch spreekuur op  woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur (tel 06 83418498). U kunt via de website onder de tab “Afspraak maken met Gerda” een afspraak inplannen.

Bij crisis tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen en z.n. inspreken. Buiten kantooruren en bij afwezigheid van mw. Assen of haar waarnemer kunt u contact opnemen met de huisartsenpost (tel. 0900 1598). Deze kan indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Tijdens vakantie van mw. Assen is er een waarnemer. Naam en telefoonnummer van de waarnemer kunt u via de voicemail (06 83418498) horen.

Rechten en plichten
Een afspraak dient tenminste 36 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet verschijnen op een afspraak of niet tijdig afzeggen, wordt de sessie voor € 75,00 in rekening gebracht.

Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van de behandeling aan te leggen, waarin gegevens over diagnostiek en  aantekeningen van de gesprekken worden bewaard. Alleen de betrokken behandelaren hebben inzicht in het dossier. Aan de zorgverzekeraar wordt een beperkt aantal gegevens verstrekt die nodig zijn om vergoeding van de therapie te verkrijgen. Met uw toestemming wordt informatie verstrekt aan de huisarts middels een brief. Deze wordt vooraf met u doorgenomen. Daarnaast wordt soms informatie verstrekt aan andere zorgverleners of instanties. Dit gebeurt alleen op verzoek en met uw schriftelijke toestemming. Ook deze informatie wordt vooraf met u doorgenomen.

U heeft er recht op uw gegevens in te zien. De bewaartermijn voor dossiers is 15 jaar.

 

Behandelaars
In de praktijk is de volgende persoon werkzaam:

  • Gerda Assen, psychiater, (relatie)psychotherapeut

Alle behandelaren werken volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Informatie hierover kunt u vinden op onderstaande sites:

Vergoeding en kosten
De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars volledig vergoed, na inhouding van het landelijk afgesproken eigen risico. Dit is onafhankelijk van het aantal contacten tijdens de behandeling. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw polis, een hoger eigen risico hebben gekozen. Met bijna alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. O.a. met Menzis, Zilverenkruis/Achmea, CZ-groep, VGZ en Multizorg VRZ. Een verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Opleiding
In de praktijk is een aantal afgestudeerde, ervaren psychologen werkzaam die zich verder specialiseren in verschillende vormen van psychotherapie. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de nieuwste inzichten en werkwijzen. Dit betekent onder meer dat er sprake is van intervisie en supervisie, waarvoor regelmatig beeld en/of geluidsopnamen nodig zijn. Deze worden alleen binnen de praktijk voor opleidingsdoeleinden gebruikt, en daarna vernietigd. Indien uw behandeling hiervoor in aanmerking komt, zal de psycholoog hiervoor apart toestemming aan u vragen.

Een probleem of klacht
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een behandeling of over uw behandelaar, dan is het belangrijk dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Meestal lukt het om er samen uit te komen. Bent u niet tevreden, dan heeft u het recht om hulp te vragen of een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de NVvP.

Contact: Praktijk ‘Het Groene Huis’

Gerard Douweg 5

6814 LH Arnhem

U kunt met Gerda Assen contact opnemen via e-mail adres gerda.assen@praktijkhetgroenehuis.nl

website: www.praktijkhetgroenehuis.nl